Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tematy ćwiczeń
FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO


Numer
Temat
Instrukcja      Opis Film
       
102 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.     
102
102
Film
105 Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru aspiracyjnego Assmnna.     
105
   
106 Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza.     
106
106
Film
Film
108 Pomiar ciepła właściwego cieczy metodą dwóch kalorymetrów.      
108
   
Film
110 Badanie przemian gazowych.      
110
   
Film
111 Wyznaczanie temperatury wrzenia wody w zależności od ciśnienia.      
111
111
112 Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej metalu.      
112
112
115 Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera.      
115
115
116 Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego metalu.      
116
   
119 Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą rurek włoskowatych.      
119
119

MECHANIKA


Numer
Temat
Instrukcja      Opis Film
       
205 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.     
205
   
Film
206 Sprawdzanie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego.     
206
   
207 Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą wahadła torsyjnego.     
207
   
208 Wyznaczanie momentu bezwładności za pomocą przyrządu Hartle'a.      
208
208
Film
209/209a Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych za pomocą rury Quinckego.      
209/209a
209
Film
Film
214 Sprawdzanie podstawowego równania ruchu obrotowego.      
214
214
215 Badanie drgań tłumionych cewki galwanometru lusterkowego.      
215
215
217 Pomiar prędkości dźwięku i modułu Younga w ciałach stałych.     
217
   
Film
220 Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego za pomocą wahadła nachylnego.      
220
220
222 Czas zderzenia kul- sprawdzenie wzoru Hertza      
222
222
224 Pomiar prędkości grawitacyjnych fal wodnych.      
224
224

ELEKTRYCZNOŚĆ
Przed WSZYSTKIMI ćwiczeniami z elektryczności należy zapoznać się z podstawowymi symbolami elektrycznymi


Numer
Temat
Instrukcja      Opis Film
       
301 Pomiar oporu omowego mostkiem Wheatstone'a.     
301
   
303 Wyznaczanie charakterystyki temperaturowej oporu metali i półprzewodników.     
303
   
Film
304 Cechowanie termopary.     
304
   
305 Pomiar SEM metodą kompensacji.      
305
308 Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faraday'a.      
308
   
Film
311 Wyznaczanie charakterystyk tranzystora.      
311
   
312 Pomiar prędkości termoelektronów metodą pola hamującego.      
312
   
314 Rezonans napięć.      
314
   
Film
315 Wyznaczanie pojemności za pomocą drgań relaksacyjnych.      
315
   
Film
319 Pomiar własności ferromagnetyków na podstawie pętli histerezy magnetycznej.      
319
319
320 Pomiar pracy wyjścia termoelektronów.      
320
320
Film
321 Wyznaczanie przerwy energetycznej w półprzewodniku.      
321
   
322 Badanie charakterystyk hallotronu.      
322
   
325 Badanie charakterystyki licznika Geigera-Millera.      
325
   
350 Pomiar oporu przewodników.      
350
   
351 Wyznaczanie pola magnetycznego Ziemi.      
351
   
352 Badanie charakterystyk transformatora.      
352
   
353 Wyznaczanie pola radiacyjnego anteny mikrofalowej.      
353
   
355 Pomiar stosunku e/m dla elektronu.      
355
   
356 Wyznaczanie charakterystyki baterii słonecznej.      
356
   

OPTYKA


Numer
Temat
Instrukcja      Opis Film
       
401 Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru Abbego.      
401
   
402 Jakościowe sprawdzenie praw promieniowania za pomocą pirometru optycznego.     
402
402
403 Pomiar ogniskowej soczewki przy użyciu ławy optycznej.     
403
   
Film
407 Analiza widm.      
407
   
409 Wyznaczanie stężenia roztworu za pomocą kolorymetru fotoelektrycznego „SPEKOL".      
409
409
412 Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego.      
412
   
413/413a Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.      
413/413a
413
Film
414 Badanie fotokomórki gazowanej.      
414
   
417 Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą pierścieni Newtona.      
417
417
450 Pomiar współczynnika załamania światła w gazach za pomocą interferometru Michelsona.     
450
   
451 Wyznaczanie długości fali światła za pomocą interferometru Michelsona.     
451
Film
452 Pomiar prędkości światła w powietrzu i cieczy.      
452
   
Film
455 Efekt Faradaya.      
455
   

FIZYKA WSPÓŁCZESNA


Numer
Temat
Instrukcja      Opis Film
       
504 Badanie efektu piezoelektrycznego.      
504
   
505 Badanie zależności przenikalności elektrycznej ferroelektryków od temperatury.     
505
   
506 Badanie zjawiska histerezy ferroelektrycznej.     
506
   
507 Pomiar zależności przenikalności magnetycznej ferromagnetyków od temperatury.      
507
   
508 Pomiar efektywności pompy ciepła.      
508
   
509 Badanie charakterystyk fotopowielacza.      
509
   
512 Wyznaczanie współczynnika załamania gazów za pomocą interferometru.      
512
   
513 Badanie charakterystyk fotoogniwa i fotodiody.      
413
   
550 Wyznaczanie energii wzbudzenia atomów rtęci w eksperymencie Francka-Hertza.      
550
550
551 Badanie efektywności kolektora promieni słonecznych.      
551
   
552 Badanie zjawiska Comptona dla promieni X.     
552
   
555 Ultradźwiękowe badanie ciał stałych .     
555
   
556 Wyznaczanie prędkości fali ultradźwięków w cieczy metodą optyczną.      
556
   
557 Wyznaczanie stałej Kerra.      
557
   
559 Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych.      
559