Rozważę rozchodzenie się fali podłużnej w ośrodku sprężystym na przykładzie długiego, sprężystego pręta o powierzchni przekroju poprzecznego S i długości l.

Zgodnie z prawem Hook'a siła ta jest proporcjonalna do odkształcenia ciała x=l i dla opisywanego pręta można zapisać ją jako
E oznacza tu moduł Younga materiału pręta.
Uderzając z pewną siłą F w lewą ściankę pręta wywołujemy przesunięcie pewnej warstwy pręta o powierzchni S o pewien odcinek l.
Stosując II zasadę dynamiki i uwzględniając to, że masa pręta powiązana jest z gęstością materiału związkiem , możemy zapisać:
v oznacza w tym wzorze zmianę prędkości potrąconych cząstek pręta pozostających początkowo w spoczynku, a następnie przesuniętych na odległość l w czasie t
Zestawiając te wzory
i uwzględniając to, że

otrzymujemy wzór na prędkość rozchodzenia się fali podłużnej w ciele stałym:
Identyczną postać wzoru otrzymujemy dla cieczy lub gazu, lecz w tych przypadkach zamiast modułu Younga należy zastosować moduł sprężystości objętościowej K.
Przyjmując, że rozchodzenie się dżwięku w powietrzu jest procesem adiabatycznym można łatwo wykazać (różniczkując równanie Poissona . V = const i porównując je z prawem Hook'a), że moduł sprężystości

( p oznacza tu ciśnienie )
Zatem prędkość w gazie możemy wyrazić jako
Z równania stanu gazu doskonałego otrzymujemy:
i dzieląc stronami dwa ostatnie równania:
zatem prędkość rozchodzenia się fali wynosi:
gdzie

   to prędkość dźwięku w temperaturze To =  273K (0oC)